Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 53
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1318)
Naslov Datum
Institut svjedodžbe o dodatnoj zaštiti 22.10.2020
Razvoj lijeka zahtijeva vrlo dug vremenski period i intenzivna istraživanja te je izuzetno skup i rizičan proces, što patentnu zaštitu u farmaceutskoj industriji čini specifičnom i različitom od onih u drugim industrijama1. Proizvođači originalnog/inovativnog lijeka (lijek koji sadrži novu djelatnu tvar), tzv. originatori, mogu štititi svoje lijekove, odnosno djelatne tvari, patentom, k...
Obvezno mirenje kao poticaj za jačanje pregovaračkog okruženja 20.10.2020
U radu se sagledavaju učinci mirenja na svijest građana i struke u okviru civilne grane sudovanja. Kako bi se domislio doseg novih zakonskih rješenja usporedo sa analizom europskih dokumenata tematizira se budući smjer mirenja kao alternativne metode rješavanja sporova. Time se otvara završno razmatranje problematike uvođenja obveznog mirenja u naš pravni sustav kao i uloga suca u pristupu naveden...
Imenovanje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijela javnih ustanova i trgovačkih društava - sustavni zakon, posebni zakoni i nadležnost 15.10.2020
U ovom članku obrađuje se na sveobuhvatan način pravni temelj, odnosno sustavni zakon, posebni zakoni i nadležno tijelo za imenovanje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: jedinica) u tijela javnih ustanova i trgovačkih društava, s posebnim osvrtom na izbor članova nadzornog odbora trgovačkog društva kojega je jedinica osnivač, a u kontekstu re...
Neka pitanja razmjernosti sudske/izvansudske te porezne ovrhe u razdoblju COVID-19 krize 13.10.2020
SARS-CoV-2, koji se pojavio 2019., zahvatio je cijeli svijet. U hrvatskome pravnom sustavu to je rezultiralo i određenim zakonskim aktivnostima. Imajući na umu da parlamenti igraju ključnu ulogu u osiguravanju usklađenosti izvanrednih restriktivnih mjera s načelima zakonitosti i razmjernosti, tijekom 2020. Hrvatski Sabor donio je, među ostalim i, dva „interventna“ zakona: Zakon o interventnim mjer...
e-Komunikacija 8.10.2020
Odredbom čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, od 24. srpnja 2019. godine ("Narodne novine" broj 70/19.; u daljnjem tekstu: ZID ZPP/19), u Zakon o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 84/08., 123/08., 57/11., 148/11. - pročišćeni tekst te 25/13.; u daljnjem tekstu: Z...
Tumačenje pravnog propisa i ugovora ili njegovih odredbi 6.10.2020
U ovom radu se ukazuje na bitne razlike u tumačenju nekog pravnog propisa za razliku od tumačenja ugovora i drugih pravnih poslova, odnosno njihovih odredbi te na pravila tumačenja koja se pri tome primjenjuju. Posebno je ukazano na nejasne odredbe ugovora i općih uvjeta ugovora te kako ih valja tumačiti s obzirom na pozitivne pravne izvore, kao što su prvenstveno Zakon o obveznim odnosima (NN 35/...
Zakoni u vodno-komunalnom gospodarstvu 1.10.2020
U ovom članku autorica analizira zakone iz područja vodno-komunalnog gospodarstva: Zakon o vodama, Zakon o vodnim uslugama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.
Vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) s posebnim osvrtom na članak 96. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 29.9.2020
Vlasništvo posebnog određenog dijela nekretnine, etažno vlasništvo, složen je pravni institut kojim se trajno preinačuje način izvršavanja suvlasničkih ovlasti nad nekretninom na kojoj se uspostavlja. Njegov učinak je izdvajanje određene samostalne uporabne cjeline nad kojom suvlasnik ostvaruje ovlasti i odgovara za obveze kao da je taj dio u njegovom isključivom vlasništvu.1
Empatija prema počinitelju kazenog djela 24.9.2020
Kazneni suci moraju obrazložiti svoju odluku o krivnji i odgovornosti počinitelja kojemu sude, a navedeno obrazloženje može i ne mora sadržavati (osobni) stav o razumijevanju njegovog emocionalnog stanja tempore criminis i posebno, dodatno u trenutku izricanja presude i kazne. Za potrebe ovog rada nisu razmatrane odluke i sposobnost drugih sudionika kaznenog postupka (npr. branitelja, državnog odv...
Pravo na suđenje u razumnom roku i uloga Ustavnog suda RH 22.9.2020
Zaštita ustavnog prava na suđenje u razumnom roku pred Ustavnim sudom, zajamčena člankom 29. stavkom 1. Ustava, osigurava se u redovitom postupku koji se pokreće ustavnom tužbom na temelju članka 62. Ustavnog zakona protiv pojedinačnog akta tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, kojim je meritorno odlučeno o pravima i ...
Novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda republike hrvatske za naknadu neimovinske štete - novo normalno? 17.9.2020
Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH), na svojoj drugoj sjednici od 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. (2/20) zauzeo je pravno shvaćanje1 (dalje: Kriteriji 2020) o promjeni Orijentacijskih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade neimovinske štete2 (dalje: Kriteriji 2002) što ih je razmotrio i prihvatio na svojoj četvrtoj sje...
Posebnosti pravnog položaja radnika koji je dobio otkaz za koji je utvrđeno da je nedopušten, a nije tražio vraćanje na posao 15.9.2020
Radnik, osim u slučaju otkaza zbog nazadovoljavanja na probnom radu, u sporu radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza može tražiti vraćanje na posao. No, osim ispunjavanja pretpostavki potrebnih za zaključak da je njegov tužbeni zahtjev osnovan, kada tijekom postupka preinačuje tužbu uvijek je ograničen i pravilima ZPP-a o preinaci tužbe.
Etažno vlasništvo/suvlasništvo i upravljanje zgradom 10.9.2020
Stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je u potpunosti izmijenjen sustav upravljanja sa stvarima koje su predmet suvlasništva, a posebno nekretninama u koje spadaju i stambene zgrade. Na taj način je stari sustav solidarnosti zamijenjen novim sustavom u kojem upravljanje i održavanje zgrada je povjereno suvlasnicima i upravitelju kojega izaberu. Za to postoje dva sustava...
Autorsko pravo u arhitekturi 8.9.2020
Autorskim djelima arhitekture svakodnevno smo okruženi, bilo da se radi o skicama, nacrtima arhitektonskih projekata, a naročito kad je riječ o izvedenim zahvatima u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture. Međutim, čini se da nije dovoljno prisutna svijest šire javnosti, no nažalost često ni same struke, kako arhitektonske, tako i građevinske o pravnoj zaštiti koju a...
Pitanja GDPR-a u postupku stečaja potrošača: rješenja i prijepori 3.9.2020
Donošenjem Zakona o stečaju potrošača uvedena je obveza objave pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova kao i niz novih obveza koje ulaze u područje prava na poštivanje dopisivanja/privatnosti u kontekstu čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Zato je bitno u kakvom je odnosu Zakon o stečaju potrošača s ostalim zakonima u pravnom sustavu, pa tako i odnos s Općom...
Novosti u Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave 1.9.2020
Autor u članku obrađuje izmjene i dopune koje donosi navedeni Pravilnik, koje se odnose na pitanje valjanosti dokumenata (odnosno njihove ažuriranosti u smislu članka 20. stavka 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, dalje u tekstu: Pravilnik), kojima se dokazuje nekažnjavanost gospodarskog subjekta u postupku javne nabave, nepostojanje duga po osnovi poreza i ...
Pravni status člana posade broda Oružanih snaga RH 27.8.2020
U ovom članku opisuje se pojam člana posade broda Oružanih snaga RH. Članak je podijeljen u tri djela. U prvom djelu se opisuje pojam člana posade broda Oružanih snaga Republike Hrvatske kao vojne osobe koje su raspoređena na usrojstvena mjesta na brodu. Postoje tri vrste člana posade: stalno i privremeno ukrcane osobe te putnici. Drugi dio posvećen je uvjetima nužnim za dobivanje statusa člana po...
Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine izricanjem i prisilnom naplatom sudskih penala 25.8.2020
Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine izricanjem i prisilnom naplatom sudskih penala je sredstvo ovrhe kojim vjerovnik u ovršnom postupku, u procesnom svojstvu ovrhovoditelja, prisilno primorava dužnika, u procesnom svojstvu ovršenika, na ispunjenje nenovčane obveze odnosno tražbine. Ovrhovoditeljevo pravo na prisilnu naplatu sudskih penala pravno utrnjuje s danom podnošenja ovršnog prijedloga ...
Može li državno odvjetništvo postaviti prethodno pitanje Sudu Europske unije? 20.8.2020
Imajući na umu da položaj državnih odvjetništava u zemljama članicama Europske unije (dalje: EU) nije jednoobrazno reguliran1 u ovome radu pozabavit ćemo se samo državnim odvjetništvom u Republici Hrvatskoj (dalje: DO). Pri tome moramo imati na umu da DO u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) ima dvostruku ulogu a) u parničnim postupcima zastupa Republiku Hrvatsku kao zastupnik temeljem zako...
Pravo vlasništva kao objekt zaštite prema članku 1. Protokola 1. uz Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda, s posebnim osvrtom na pravo na isplatu mirovine 18.8.2020
Protokolom 1.1 uz Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda2 člankom 1. uređena je zaštita vlasništva tako da je propisano: „Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva. Nitko se ne smije lišiti svoga vlasništva, osim u javnom interesu, i to samo uz uvjete predviđene zakonom i općim načelima međunarodnoga prava. Prethodne odr...
Zastupanje i punomoć u građanskom (obveznom) pravu 13.8.2020
Pri sklapanju pravnih poslova i poduzimanja drugih pravnih radnji koje proizvode pravne učinke potrebno je očitovanje pravno relevantne volje. Tu volju može očitovati izravno sam očitavatelj koji sklapa pravni posao ili poduzima određenu pravnu radnju ili za njega to može učiniti i netko drugi, koji se naziva zastupnikom. Zastupanje se najčešće odvija u granicama ovlaštenja zastupnika, koji može b...
Zabrana zlouporabe sredstava ovisnosti na radnom mjestu 11.8.2020
Prekomjerna konzumacija alkohola, droga i/ili drugih sredstava ovisnosti na radnom mjestu mogu rezultirati ozbiljnim posljedicama kako za poslodavca tako i za samog radnika.
Oduzimanje duhana kao predmeta kaznenog djela nedozvoljene trgovine u sudskoj praksi 6.8.2020
Duhan se najčešće pojavljuje kao predmet ili objekt kaznenog djela nedozvoljene trgovine. To je roba čiji je promet strogo ograničen, zbog interesa javne (fiskalne) vlasti. Propisivanjem kaznenih djela i carinskih prekršaja, sa vrlo visokim, prije svega, novčanim kaznama za počinitelje, javna vlast nastoji uspostaviti red na tržištu duhanskim prerađevinama i zaštititi svoje interese u vidu ekskluz...
Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave 4.8.2020
Autor u članku obrađuje normativni okvir vezan za sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave te relevantnu noviju praksu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave (dalje: Ministarstvo) i praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija), kao tijela nadležnog za rješavanje o žalbama i...
Etika i nove tehnologije 30.7.2020
Nove tehnologije se temelje informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, što znači da obrađuju podatke i komuniciraju s korisnicima. Čovjek je zapravo u fokusu tehnologije. Zato je važan dio razvoja novih tehnoloških rješenja etični dizajn i stjecanje povjerenje korisnika.
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 53 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(1210)
Članak s primjerom obrasca(108)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(132)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(595)
3. JAVNE FINANCIJE(71)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(115)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(85)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(30)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(77)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(199)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(13)

Datum

2020(81) 2019(99) 2018(92) 2017(98)
2016(101) 2015(104) 2014(101) 2013(99)
2012(98) 2011(98) 2010(142) 2009(62)
2008(39) 2007(38) 2006(28) 2005(12)
2004(9) 2003(6) 2002(5) 2001(4)
2000(2)

Autori

A B C ĆČ D Đ EFG H I J K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Babić Fras, Juršetić, Vidas(2)
Bagović(46)
Bando(2)
Barjaktar(28)
Bašić(3)
Belamarić, Majić(1)
Belanić(8)
Bilić Paulić(4)
Bodul(14)
Bodul, Grbić(3)
Bodul, Nakić(5)
Bodul, Vuković(1)
Bošković Batarelo(1)
Briški(3)
Brkić-Gverieri(1)
Bukovac Puvača(2)
Bulka(41)
Buljan(3)
Buljanović(3)
Butković(14)
Cindrić(3)
Cvitko Tomić(1)
Čuveljak(59)
Delić(1)
Dominković(3)
Drezga(4)
Dugonjić(2)
Đuras(7)
Đuratović(2)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(46)
Gracin(1)
Grbac(2)
Grbić(2)
Gruban Jelečević, Kirin(4)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Iljazović(2)
Ivanišević Mostovac(1)
Iviš(1)
Jelavić(4)
Jelinić(5)
Jelušić(21)
Juršetić, Vidas(2)
Kačer(2)
Katić(2)
Kimovec(1)
Kin(1)
Koketi(4)
Končić(10)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kozina Barišić(3)
Kudrić(12)
Lerman(3)
Lerman, Šuler(2)
Lisičin(2)
Loboja(24)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maganić(1)
Maričić(18)
Marić-Ivanović(44)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Marković(4)
Marković, Trgovac(1)
Masarić(3)
Matijević(19)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(10)
Mihelčić, Marochini Zrinski(2)
Mijatović(13)
Mijatović, Jurković(1)
Milaković(36)
Milković(8)
Miloš(2)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(37)
Mrle(5)
Mršić(25)
Munivrana Vajda, Ofak(1)
Mustapić(12)
Nakić(17)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Pavlović(38)
Peček(41)
Petrović, Jakšić(1)
Pirnat Dragičević, Katić(1)
Plećaš(2)
Raffaelli(17)
Rajko(90)
Rončević(5)
Ružička(7)
Ružićka, Nakić(1)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević(2)
Saračević Moslavac(20)
Sarvan(27)
Seršić(4)
Sessa(1)
Sever(48)
Skorup(2)
Smiljan Pervan(5)
Sobol(1)
Stokić(44)
Struić(14)
Šperanda(1)
Špoljarić(1)
Štajner(2)
Šuler(8)
Tolo(5)
Tomašić(1)
Tomić Ilić(4)
Turkalj(1)
Turkalj, Artuković(1)
Tuškan(2)
Vajda(25)
Vidas(4)
Vojković(10)
Vučković(1)
Vukmir(1)
Vuković(4)
Walaszek(6)
Zagrajski, Topić Vuković(1)
Zebić(2)
Zlabnik(1)
Zlatović(51)
Zrilić(23)
Žunić Kovačević, Mihelčić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite