Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 55
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1373)
Naslov Datum
Obligatorni istražni zatvor prema VIII. noveli Zakona o kaznenom postupku i sudskoj praksi 20.4.2021
Istražni zatvor prema hrvatskom zakonodavstvu može biti određen tijekom kaznenog postupka (fakultativni istražni zatvor), ali mora biti određen pri izricanju kazne zatvora od pet godina ili više u trenutku donošenja nepravomoćne presude (obligatorni istražni zatvor), čak i u slučajevima kada se okrivljenik tijekom kaznenog postupka branio sa slobode. Autori u članku stavljaju naglasak na obligato...
Argument zdravog razuma u upravnom sporu 15.4.2021
U novije vrijeme argument zdravog razuma, prvotno inauguriran od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske, sve je prisutniji pri odlučivanju primjenjivača pravnih normi.
Tri izdvojena slučaja posebne regulacije prava na dopust u hrvatskom radnom pravu - de lege lata i de lege ferenda 13.4.2021
Za razliku od odmora (stanka, dnevni odmor, tjedni odmor, godišnji odmor), dopust je vrijeme u kojemu je radnik oslobođen obveze rada i to ne radi naknade odnosno obnove fizičke i umne snage, nego iz razloga određenih propisanih slučajeva koji su pretpostavka korištenja dopusta kao prava odnosno mogućnosti.
Preinaka ili prestanak obveza obnovom, nagodbom i zamjenom ispunjenja 8.4.2021
U članku se razmatraju sporazumi ugovornih strana kojima ugovaraju preinaku odnosno prestanak postojećih obveza te stvaranje i prihvaćanje novih obveza: obnovom (novacijom), nagodbom ili zamjenom ispunjenja predmeta obveze. Budući da se takvi sporazumi sklapaju pod određenim i različitim zakonskim pretpostavkama te proizvode specifične pravne učinke značajne za ostvarivanje prava i obveza ugovarat...
Postupanje i uloga javnih bilježnika u svjetlu noveliranog postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave 6.4.2021
Krajem 2020. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.1 Tim zakonom uvedene su brojne značajne novine u uređenju postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Među tim novinama posebno su značajne one koje se tiču postupanja i uloge javnih bilježnika. Autor u radu kritički analizira novo zakonodavno uređenje te pritom ističe uočene prednosti i nedostatke.
Zatvaranje knjige položenih ugovora 1.4.2021
Ukidanjem društvenog vlasništva početkom 1990-tih godina1 došlo je do ponovne afirmacije zemljišnih knjiga kao javnog registra u kojeg se upisuju stvarna prava na nekretninama.
Primopredaja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 30.3.2021
Ususret lokalnim izborima koji će se održati treće nedjelje u svibnju, tj. 16. svibnja 2021. godine, na kojima će se birati predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) i općinski načelnici, gradonačelnici i župani (u nastavku teksta: izvršni čelnik), aktualizirat će se određene obveze, zabrane i ograničenja u aktivnostima izvršnih čelnika ...
Problematika raskida ugovora o specijalizaciji doktora medicine i vraćanje troška specijalizacije (povodom odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske) 25.3.2021
Sukladno čl. 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske,1 svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske (dalje: USUD) ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti … kojim je odlučeno o njegovim pravima i obveza…. povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom. Granice nadležnosti USUD-a postavljene su Ustavom. Sukladno...
Sudsko utvrđivanje rehabilitacije osuđenika i tretiranje recidivista 23.3.2021
Počinitelj kaznenog djela koji je pravomoćno osuđen ili je oslobođen kazne ima pravo nakon proteka zakonom određenog vremena i pod uvjetima određenim posebnim zakonom, smatrati se osobom koja nije počinila kazneno djelo, a njezina prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava i sloboda osoba koje nisu počinile kazneno djelo (pravo na rehabilitaciju). Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/1...
Onemogućavanje zlouporaba procesnih prava - budući normativni razvoj 18.3.2021
Normativno uređenje parničnog postupka u posljednjim je desetljećima doživjelo velike promjene. Važeći Zakon o parničnom postupku1, premda njegov razvoj nije dovršen, postupno poprima obilježja modernog procesnog zakona. To se očituje npr. kroz afirmaciju raspravnog načela uz usporedno postroženje procesne discipline jasnim razgraničenjem stadija u kojima može biti iznošena raspravna gr...
Redefiniranje Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita 16.3.2021
Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 70/19., dalje: ZID ZoDS),1 koje je Hrvatski sabor donio u redovnom postupku kroz dva čitanja, a koje su stupile na snagu 1. kolovoza 2019., došlo je do redefiniranja naziva državnog stručnog ispita u državni ispit. Pri tome, valja naglasiti kako će se isti odnositi samo na dosadašnji opći dio državnog stručnog ispita, dok bi se do...
Sloboda izražavanja u radnom odnosu - najnovija praksa ESLJP-a i Ustavnog suda RH 12.3.2021
U radnim sporovima ponekad se dopuštenost otkaza ugovora o radu ispituje kroz primjenu ustavnog prava na slobodu izražavanja.
Odnos Europskog uhidbenog naloga i izručenja prema praksi Suda Europske unije 11.3.2021
Izručenje između država članica EU i trećih država regulirano je nacionalnim zakonodavstvima, bilateralnim i multilateralnim ugovorima. Najvažniji multilateralni ugovor je Europska konvencija o izručenju od 13. prosinca 1957.1, koju je ratificiralo svih 47 europskih zemalja i tri države koje nisu članice EU-a. U odnosu na izručenje, glavna značajka je da u načelu većina država neće izr...
Imenovanje ravnatelja ustanova i davanje suglasnosti na statut ustanova - nadležna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivača javnih ustanova 9.3.2021
U ovom članku ćemo navesti i analizirati odredbe propisa o nadležnim tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), kao osnivačima ustanova za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLP(R)S, odnosno za trajno obavljanje djelatnosti od javnog interesa sukladno posebnom zakonu, za imenovanje i razrješenje...
Učinak presude Europskog suda na trajanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti 4.3.2021
Trajanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti određeno je člankom 13. Uredbe1, ali pojavila su se neka pitanja u praksi na koje je Sud Europske unije morao dati odgovor. Prema presudi Suda Europske unije C-471/14, donesenoj dana 6. listopada 2015. godine, datum izdavanja prvog odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište je datum priopćenja odluke o odobrenju njezinu adresatu, a ne datum kada ...
Tretman imovine u hrvatskome građanskom pravu 2.3.2021
U članku se razmatraju razni aspekti imovine kao važne kategorije građanskog prava. Ukazuje se na njezinu višeznačnost u gospodarskom, pravnom i knjigovodstvenom smislu. Raščlanjuje se odnos imovine i vlasništva te se upozorava na višestruku funkciju imovine. Također se uspoređuje pojam imovine s pravnim institutom stjecanja bez osnove. Posebno se obrađuju pravne značajke imovine i njezin tretman ...
Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada 25.2.2021
Postojeći sustav oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj propisan je Zakonom o porezu na dohodak (u nastavku: Zakon) ("Narodne novine", br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.) i Pravilnikom o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. i 1/21.). Sustav poreza na dohodak trpi česte, uglavnom kozmetičke izmjene. Zadnje izmjene od važnos...
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i transparentnost javnih financija 23.2.2021
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20.) (u daljnjem tekstu: ZIDZLP(R)S), među ostalim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenjene su i dopunjene odredbe o izvršavanju nužnih rashoda i izdataka u situacijama kada u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem ...
Prava osobnosti - slijepa ulica teorije i prakse? 18.2.2021
Uvažavanje nečijeg „integriteta“ odnosno „osobnosti“ jedno je od univerzalnih vrijednosti suvremenog građanskog društva. U tom smislu treba razumijevati i nauk o pravima osobnosti - osobnim pravima - pravima ličnosti- pravima na osobnost. 1
Upravni sporovi na području ocjenjivanja državnih i lokalnih službenika 16.2.2021
Institut (godišnjeg) ocjenjivanja sastavni je dio službeničkog prava. Zasad se procesno ostvaruje u kontekstu upravnog postupka i upravnog spora. Karakteristična pitanja što se javljaju pri sudskoj kontroli pojedinačnih odluka (upravnih akata) donesenih u predmetima ocjenjivanja državnih službenika i službenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tema su ovog te...
Okvirni sporazum kao instrument za zbirnu javnu nabavu u novijoj praksi 11.2.2021
Važeći Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) propisuje postupke javne nabave, koje mogu primjenjivati naručitelji - obveznici primjene istoga Zakona. Osim postupaka javne nabave ZJN 2016 predviđa i posebne režime nabave društvenih i drugih posebnih usluga te pravila kojima se uređuju projektni natječaji. Također, ZJN 2016 propisuje tehnike i instrumente za elektron...
Specifična obilježja prekršaja u sudskoj praksi 9.2.2021
Odredbom članka 2. stavka 3. Prekršajnog zakona1 je propisano da nitko ne može biti kažnjen niti se prema njemu može primijeniti druga prekršajnopravna sankcija za djelo koje prije nego je bilo počinjeno nije bilo zakonom ili međunarodnim pravom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određeno kao prekršaj i za koji zakonom ili odlukom jedinice lokalne i područne...
Novelirana revizija - dvije pravne dileme 4.2.2021
Posljednjim je noveliranjem Zakona o parničnom postupku1, putem odredbe članka 68. Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku2, zakonodavac normativno intervenirao i u institut revizije koja se, do navedenog noveliranja, kolokvijalno nazivala i redovnom revizijom, a sada bi se jednako tako kolokvijalno mogla nazivati revizijom bez dopuštenja. No mi ćemo, narav...
Kritički osvrt na sudske odluke u zemljišnoknjižnim predmetima 2.2.2021
Neposredni povod ovome radu je jedna drugostupanjska odluka1 u zemljišnoknjižnom predmetu. Odluka je zanimljiva iz razloga jer se u zemljišnoknjižni postupak, u kojem su stranke fizička osoba i likvidacijska masa pravne osobe, „uplela“ Republika Hrvatska (dalje: RH) po svom zastupniku temeljem zakona.
Novi Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda Republike Hrvatske i problematika njihove primjene u praksi 28.1.2021
Vrhovni sud Republike Hrvatske (VSRH) na sjednici Građanskog odjela, održanoj 5. ožujka i 15. lipnja 2020. godine, prihvatio je pravno shvaćanje da se Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete od 29. studenog 2002. godine - mijenjaju.
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 55 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(1263)
Članak s primjerom obrasca(110)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(138)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(624)
3. JAVNE FINANCIJE(74)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(118)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(86)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(32)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(80)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(207)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(13)

Datum

2021(31) 2020(105) 2019(99) 2018(92)
2017(98) 2016(101) 2015(104) 2014(101)
2013(99) 2012(98) 2011(98) 2010(142)
2009(62) 2008(39) 2007(38) 2006(28)
2005(12) 2004(9) 2003(6) 2002(5)
2001(4) 2000(2)

Autori

A B C ĆČ D Đ E FG H I J K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Babić Fras, Juršetić, Vidas(2)
Bagović(46)
Bando(2)
Barjaktar(28)
Bašić(3)
Belamarić, Majić(1)
Belanić(8)
Bilić Paulić(4)
Bodul(16)
Bodul, Grbić(3)
Bodul, Nakić(5)
Bodul, Vuković(1)
Bošković Batarelo(1)
Briški(3)
Brkić-Gverieri(1)
Bukovac Puvača(2)
Bulka(42)
Buljan(3)
Buljanović(3)
Butković(14)
Cindrić(3)
Cvitko Tomić(1)
Čuveljak(59)
Delić(1)
Dominković(3)
Drezga(4)
Dugonjić(2)
Đuras(8)
Đuratović(3)
Erić(1)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović - Penić(1)
Gović Penić(48)
Gracin(1)
Grbac(2)
Grbić(2)
Gruban Jelečević, Kirin(4)
Grubišić Đogić(2)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Iljazović(2)
Ivanišević Mostovac(1)
Iviš(1)
Jelavić(4)
Jelinić(5)
Jelušić(22)
Juršetić, Vidas(2)
Kačer(2)
Kapikul(1)
Katić(2)
Kimovec(1)
Kin(1)
Koketi(4)
Končić(10)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kozina Barišić(3)
Kudrić(13)
Lerman(3)
Lerman, Šuler(2)
Lisičin(2)
Loboja(26)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maganić(1)
Marečić(2)
Maričić(18)
Marić-Ivanović(45)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Marković(7)
Marković, Trgovac(1)
Martinović(1)
Masarić(3)
Matijević(21)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(10)
Mihelčić, Marochini Zrinski(2)
Mijatović(14)
Mijatović, Jurković(1)
Milaković(36)
Milković(8)
Miloš(2)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(41)
Mrle(5)
Mršić(25)
Munivrana Vajda, Ofak(1)
Mustapić(12)
Nakić(17)
Nakić, Bodul, Bodul(1)
Nakić, Ružička(1)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Palić(1)
Pavlović(44)
Peček(41)
Petrović, Jakšić(1)
Pirnat Dragičević, Katić(1)
Plećaš(2)
Raffaelli(17)
Rajko(93)
Rončević(5)
Ružička(7)
Ružićka, Nakić(1)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević(2)
Saračević Moslavac(20)
Sarvan(27)
Seršić(4)
Sessa(1)
Sever(48)
Skorup(2)
Smiljan Pervan(5)
Sobol(1)
Stokić(45)
Struić(14)
Šperanda(1)
Špoljarić(1)
Štajner(2)
Šuler(8)
Tolo(10)
Tomašić(1)
Tomić Ilić(4)
Turkalj(1)
Turkalj, Artuković(2)
Turudić, Pavelin(1)
Turudić, Pavelin, Kapikul(1)
Tuškan(2)
Vajda(25)
Vidas(4)
Vojković(10)
Vučković(2)
Vukmir(1)
Vuković(4)
Walaszek(7)
Zagrajski, Topić Vuković(1)
Zebić(2)
Zlabnik(1)
Zlatović(53)
Zrilić(23)
Žunić Kovačević, Mihelčić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite