Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 57
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1423)
Naslov Datum
Kolektivno otkazivanje ugovora o radu s posebnim osvrtom na problem računanja referentnog razdoblja 14.10.2021
U ovom radu bit će riječ o institutu kolektivnog otkazivanja viška radnika u hrvatskom zakonodavstvu i u pravu Europske unije. Prikazat će se kako je u teoriji i praksi zamišljeno da poslodavac koji otpušta višak radnika provodi obavezno savjetovanje s radničkim vijećem te na koji način mora provesti postupak kolektivnog otkazivanja kako bi ispunio sve zakonske obveze. Poseban naglasak je pri tom ...
Sudačka neovisnost i nepristranost i njihov utjecaj na percepciju javnosti o pravosuđu 12.10.2021
Značaj pravosudnog sustava i uloge sudaca u društvenom poretku definiran je u brojnim najvišim pravnim dokumentima svih civiliziranih, demokratskih država svijeta, jasnim načelima na kojima se treba temeljiti. Njegov značaj je u službi i služenju građanima. Stoga se na poštivanju ovih načela temelji smisao rada tog sustava i pravilnost primjene svih važećih pravnih akata, kao i percepcija rada cje...
COVID-19: odgovornost zdravstvenih ustanova odnosno zdravstvenih djelatnika 7.10.2021
Povod ovom radu nije sam COVID-19 i „zdravstveno stanje nacije“4, već činjenica da je u Republici Hrvatskoj podnesen i prvi odštetni zahtjev (bez ulaženja u njegov meritum) protiv zdravstvene ustanove zbog smrti osobe uslijed COVID-19, a za koju smrt oštećenici smatraju da je nastupila uslijed zaraze COVID-19 u samoj zdravstvenoj ustanovi5, te „dopisi“ kojim zdravstvene ustan...
Novele u Zakonu o općem upravnom postupku 5.10.2021
Nakon punih 11 godina došlo je do intervencije u Zakonu o općem upravnom postupku čija je osnovna intencija aktivnija uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije što ubrzava i pojednostavljuje upravne postupke, a istodobno korištenjem elektroničke komunikacije smanjuju se troškovi a povećava učinkovitost samog postupka.
Sklapanje ugovora i njegovo stupanje na snagu 30.9.2021
Autor je u ovom članku upozorio na važnost postojanja i ograničenja autonomije volje stranaka pri sklapanju ugovora koje je propisano prisilnim propisima. U vezi s time iz praktičnih razloga istaknuo je osobitosti dobrovoljnog i obveznog sklapanja ugovora kao i pitanje vremena i mjesta njegova zaključenja. Naglasio je važnost suglasnosti i odobrenja za sklapanje pojedine vrste ugovora i određenja ...
Dostava, pojašnjenje i upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016 u praksi Visokog upravnog suda RH 28.9.2021
Autor u članku obrađuje institut pojašnjenja i upotpunjavanja ažuriranih popratnih dokumenata iz članka 263. ZJN 2016, kroz noviju praksu Visokoga upravnoga suda RH (dalje: VUS).
Zaštitne mjere propisane Prekršajnim zakonom i Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji 23.9.2021
Zaštitne mjere su propisane Prekršajnim zakonom ("Narodne novine" br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. - u nastavku teksta: PZ) i smještene u Glavu sedmu (VII.) u članak 50.PZ-a, te se mogu propisati u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine. Isto tako, vrste zaštitnih mjera su propisane člankom 13. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ("Narodne novine" br. 70/17., 126/19.- ...
Utvrđivanje postojanja pravnog interesa kod kondemnatorne tužbe 21.9.2021
Parnični postupak je osnovni sistem pružanja pravne zaštite u građanskom sudskom postupku. Do njegove primjene dolazi onda kada nije predviđen neki drugi put pravne zaštite koji se može ostvariti u izvanparničnom, ovršnom ili stečajnom postupku. No, u praksi sudova pojavljuje se pitanje postupanja u situacijama kada vjerovnik tražbine ima ovršnu ispravu, no unatoč tome pokreće parnični postupak tr...
(Ne)opravdani troškovi u upravnom sporu 16.9.2021
U ovom radu ne bavimo se cjelovitom obradom materije troškova upravnog spora, već samo njenim segmentom što se odnosi na razgraničenje između opravdanih i neopravdanih troškova spora, u smislu standarda „opravdanih izdataka u tijeku ili u povodu spora“ iz članka 79. stavak 1. ZUS-a, tj. na sistematiziranje vrsta troškova koje (ni)je opravdano dosuditi stranci koja je uspjela u sporu na teret protu...
Prekršajnopravna zaštita djece 14.9.2021
U ovom članku će se analizirati pozitivne odredbe prekršajnog zakonodavstva kojima se štite interesi djeteta te ujedno sankcioniraju počinitelji prekršaja čiji je objekt zaštite ugrožavanje te povreda prava i interesa djeteta. Potrebno je napomenuti da pojedini zakoni iz područja prekršajnog prava umjesto pojma dijete koriste pojam maloljetnik.
Neka sporna pitanja u svezi pogrešne upute o pravnom lijeku u parničnom i upravnom postupku 9.9.2021
Razlike između upravnog i parničnog postupka te upravnog spora su očigledne. Ipak, iako različiti, između tih postupaka postoje određene procesne sličnosti, odnosno postoje slične postupovne forme koje mogu biti poticaj za izradu zajedničkih obrazaca pri rješavanju konkretnih spornih situacija. Tako je, primjerice, zajedničko upravnom i parničnom postupku pravo stranke (i drugih za to ovlaštenih o...
VI. Novela Kaznenog zakona 7.9.2021
Nakon tranzicijskog Kaznenog zakona iz 1997., u koji se interveniralo u prosjeku gotovo jednom godišnje, Hrvatska je 2011. (uz integralnu prvu novelu iz 2012.) donijela novi Kazneni zakon1 kojim su se zadovoljili standardi potrebni u tom trenutku da Hrvatska uđe u Europsku uniju.2 Stupio je na snagu 1. siječnja 2013. i do ove Novele je izmijenjen pet puta te jednom ispravljen.
Dopuštenost sudjelovanja visokoškolskih nastavnika u televizijskim emisijama i sloboda izražavanja kroz prizmu odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kula protiv Turske 2.9.2021
U članku se analizira odluka Europskog suda za ljudska prava prema kojoj je Sud zauzeo stajalište da neodobravanje sudjelovanja sveučilišnih nastavnika u javnim medijima (televizijskim emisijama) i njihovo sankcioniranje zbog toga, predstavlja u konkretnom slučaju povredu čl.10. Europske konvencije te je postavio okvire miješanja vlasti u ovoj domeni.
Pravo na slobodu izražavanja i položaj sudaca u demokratskom društvu 31.8.2021
Sudbena vlast autoritet ne crpi isključivo iz moći. Od velike je važnosti za uspostavu istinskog autoriteta i legitimiteta da se uvijek iznova opravdava i dokazuje građanima koji očekuju pravična i učinkovita suđenja i nesmetan pristup sudu kao osnovni uvjet ostvarenja vladavine prava. To se djelomično može postići kroz pojedinačne sudske odluke, no u situacijama koje uzrokuju prijepore između sud...
Pravo prednosti pri zapošljavanju 26.8.2021
U ovome članku ćemo (na jednome mjestu) prikazati odredbe pojedinih zakona, kategorije osoba koje ostvaruju pravo prednosti, obveznici, način ostvarivanja, primjena ovih zakonskih obveza, prava kandidata koji smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti, nadzor nad provedbom zakona i sankcije za obveznike primjene, kako bismo olakšali primjenu obveznicima primjene propisa i upoznali osobe koje imaj...
Revizija na testu ustavnosti - osvrt na recentne judikate Ustavnog suda Republike Hrvatske 24.8.2021
Možemo slobodno konstatirati kako parnični postupak ima par vječitih neuralgičnih točaka. Pored onih koji su dogmatske prirode i koje je teško precizno urediti zakonom, vječito pitanje je i uređenje načina ograničenja pristupa najvišem sudu putem sustava izvanrednih pravnih lijekova. Iako je Ustavni sud Republike Hrvatske u više navrata imao priliku izjasniti se o ustavnom pravu na pravno sredstvo...
Lažno prijavljivanje kaznenog djela i osoba kao počinitelja kaznenog djela 19.8.2021
Podnošenje kaznene prijave protiv određene osobe nikad nije bilo lakše nego danas. Suvremene mogućnosti komunikacije s tijelima kaznenog progona i pravosuđem, dodatno garnirane okolnošću življenja pod uvjetima koje diktira epidemija zarazne bolesti, bez velikih zahtjeva omogućavaju prijavljivanje bez odgađanja. Istovremeno, pojava kažnjavanja neistinitog sumnjičenja za određeno kazneno djelo zapra...
Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa 17.8.2021
U ovom članku pisat ćemo posebnim pravilima koja vrijede za ugovor o kupoprodaji kod kojeg se ugovornom odredbom o pravu prvokupa obvezuje kupac izvijestiti prodavatelja o namjeravanoj prodaji stvari određenoj osobi, a i o uvjetima te prodaje te ponuditi mu da on stvar kupi za istu cijenu.
Sloboda uređivanja obveznih odnosa i obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti 12.8.2021
Način na koji načelo slobode uređivanja obveznih odnosa svoj odraz nalazi u najmasovnijem pravnom poslu u osiguranju - u ugovoru o osiguranju od automobilske odgovornosti5, predmet je obrade ovog rada.
O (ne)dopuštenosti izvanredne revizije i revizije po dopuštenju u antidiskriminacijskim parnicama 10.8.2021
Ustavni je sud Republike Hrvatske početkom prošle godine donio ustavnosudsku odluku1 kojom je, usvojivši ustavnu tužbu, ukinuo rješenje2 Vrhovnog Suda Republike Hrvatske čijim je dispozitivom kao nedopuštena odbačena tzv. izvanredna revizija revidentice podnijeta protiv drugostupanjske pravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu3 kojom je preinačena prvostupanjsk...
Neka razmišljanja o uvođenju tzv. revizijskih odvjetnika ili kako osigurati razmjernost/proporcionalnost između obveze učinkovitog ostvarivanja prava na pristup pravosuđu i obveze poštivanja neovisnosti odvjetništva 3.8.2021
Tema je odabrana s obzirom na to kako razina ostvarenja pristupa vrhovnom sudu jedne zemlje ukazuje na razinu poštivanja osnovnih prava i sloboda njenih građana. Empirija ukazuje kako je Vrhovni sud RH (bio i ostao) preopterećen i to najvećim dijelom zbog dugogodišnje preširoko definirane mogućnosti pristupa preko instituta revizije, što je dovelo do disfunkcionalnosti u ostvarivanju njegove ustav...
Ugovor o licenciji u farmaceutskoj industriji 29.7.2021
Ugovor o licenciji pravni je posao koji je u velikoj mjeri zastupljen u praksi i značajan je za gospodarstvo u cjelini. Glavna ekonomska i pravna značajka takvog ugovora je u tome što pruža mogućnost drugoj osobi iskorištavanje tuđeg nematerijalnog dobra.
Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti povodom predstavke (članak 42. Zakona o općem upravnom postupku) 27.7.2021
Upravni postupak može biti pokrenut na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti (članak 40.- 42. Zakona o općem upravnom postupku, "Narodne novine" br. 47/09. - dalje: ZUP). Postoje vrste upravnih stvari koje se rješavaju isključivo u postupku pokrenutom na zahtjev stranke (npr. izdavanje akta gradnje, priznavanje prava na mirovinu), ili, pak, samo u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti (pri...
Autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva stvorena u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom - ogled ususret reformi hrvatskog zakonodavstva 22.7.2021
Za razliku od patenata odnosno izuma, te autorskih djela, znakovi razlikovanja (žig, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, tvrtka) nisu intelektualne tvorevine, već pseudotvorevine koje predstavljaju plod gospodarske djelatnosti poduzetnika i imaju funkciju razlikovanja robe i usluga poduzetnika na tržištu, te svom nositelju osiguravaju samo imovinskopravna ovlaštenja.
Novo pravo intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i izumi stvoreni u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom 20.7.2021
Intelektualno vlasništvo je sustav stvaranja nematerijalnih dobara koja potječu iz ljudske kreativnosti, utemeljen na međunarodnim sporazumima, nacionalnom zakonodavstvu i dobrim poslovnim običajima, s ciljem postizanja poslovnog uspjeha poduzetnika, te ekonomskog, tehnološkog i kulturnog napretka država i ljudskog društva u cjelini.
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 57 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(1311)
Članak s primjerom obrasca(112)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(140)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(658)
3. JAVNE FINANCIJE(77)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(120)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(87)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(35)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(81)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(210)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(14)

Datum

2021(81) 2020(105) 2019(99) 2018(92)
2017(98) 2016(101) 2015(104) 2014(101)
2013(99) 2012(98) 2011(98) 2010(142)
2009(62) 2008(39) 2007(38) 2006(28)
2005(12) 2004(9) 2003(6) 2002(5)
2001(4) 2000(2)

Autori

A B C ĆČ D Đ E FG H I J K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Babić Fras, Juršetić, Vidas(2)
Bagović(46)
Bando(2)
Barjaktar(28)
Bašić(3)
Belamarić, Majić(1)
Belanić(8)
Bilić Paulić(4)
Bodul(18)
Bodul, Grbić(3)
Bodul, Nakić(6)
Bodul, Vuković(1)
Bošković Batarelo(1)
Briški(3)
Brkić-Gverieri(1)
Bukovac Puvača(2)
Bulka(42)
Buljan(4)
Buljanović(3)
Butković(14)
Cindrić(3)
Cvitko Tomić(1)
Čuveljak(59)
Delić(1)
Dominković(3)
Drezga(4)
Dugonjić(2)
Đuras(8)
Đuratović(3)
Erić(1)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović - Penić(1)
Gović Penić(49)
Gracin(1)
Grbac(2)
Grbić(2)
Gruban Jelečević, Kirin(4)
Grubišić Đogić(2)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Hoblaj(1)
Iljazović(2)
Ivanišević Mostovac(1)
Iviš(1)
Jakšić, Petrović(1)
Jelavić(4)
Jelinić(5)
Jelušić(23)
Juršetić, Vidas(2)
Kačer(2)
Kapikul(2)
Katić(2)
Kero, Kapikul(1)
Kimovec(1)
Kin(1)
Koketi(4)
Končić(10)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kozina Barišić(3)
Kudrić(13)
Lerman(3)
Lerman, Šuler(2)
Lisičin(3)
Loboja(29)
Lovretić(2)
Lovrinov(1)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maganić(1)
Marčan(1)
Marečić(5)
Maričić(18)
Marić-Ivanović(46)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Marković(9)
Marković, Trgovac(1)
Martinović(3)
Masarić(3)
Matijević(24)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(10)
Mihelčić, Marochini Zrinski(2)
Mijatović(14)
Mijatović, Jurković(1)
Milaković(37)
Milković(8)
Miloš(2)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(43)
Mrle(5)
Mršić(25)
Munivrana Vajda, Ofak(1)
Mustapić(12)
Nakić(17)
Nakić, Bodul(1)
Nakić, Bodul, Bodul(1)
Nakić, Ružička(1)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Palić(1)
Pavelin, Kapikul(1)
Pavlović(47)
Peček(41)
Petrović, Jakšić(1)
Pirnat Dragičević, Katić(1)
Plećaš(2)
Raffaelli(17)
Rajko(96)
Rončević(5)
Ružička(7)
Ružićka, Nakić(1)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević(2)
Saračević Moslavac(20)
Sarvan(27)
Seršić(4)
Sessa(1)
Sever(48)
Skorup(2)
Smiljan Pervan(5)
Sobol(1)
Stokić(46)
Struić(14)
Šperanda(1)
Špoljarić(1)
Šprajc(1)
Štajner(2)
Šuler(8)
Tolo(12)
Tomašić(1)
Tomić Ilić(4)
Turkalj(1)
Turkalj, Artuković(2)
Turkalj, Mikinović, Artuković(1)
Turudić, Pavelin(1)
Turudić, Pavelin, Kapikul(1)
Tuškan(2)
Vajda(25)
Verović(2)
Vidas(4)
Vojković(10)
Vučković(2)
Vukmir(1)
Vuković(4)
Walaszek(7)
Walaszek, Završki(1)
Zagrajski, Topić Vuković(1)
Zebić(2)
Zlabnik(1)
Zlatović(57)
Zrilić(23)
Žunić Kovačević, Mihelčić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite