Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 57
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1401)
Naslov Datum
Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti povodom predstavke (članak 42. Zakona o općem upravnom postupku) 27.7.2021
Upravni postupak može biti pokrenut na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti (članak 40.- 42. Zakona o općem upravnom postupku, "Narodne novine" br. 47/09. - dalje: ZUP). Postoje vrste upravnih stvari koje se rješavaju isključivo u postupku pokrenutom na zahtjev stranke (npr. izdavanje akta gradnje, priznavanje prava na mirovinu), ili, pak, samo u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti (pri...
Autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva stvorena u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom - ogled ususret reformi hrvatskog zakonodavstva 22.7.2021
Za razliku od patenata odnosno izuma, te autorskih djela, znakovi razlikovanja (žig, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, tvrtka) nisu intelektualne tvorevine, već pseudotvorevine koje predstavljaju plod gospodarske djelatnosti poduzetnika i imaju funkciju razlikovanja robe i usluga poduzetnika na tržištu, te svom nositelju osiguravaju samo imovinskopravna ovlaštenja.
Novo pravo intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i izumi stvoreni u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom 20.7.2021
Intelektualno vlasništvo je sustav stvaranja nematerijalnih dobara koja potječu iz ljudske kreativnosti, utemeljen na međunarodnim sporazumima, nacionalnom zakonodavstvu i dobrim poslovnim običajima, s ciljem postizanja poslovnog uspjeha poduzetnika, te ekonomskog, tehnološkog i kulturnog napretka država i ljudskog društva u cjelini.
Otklanjanje nedostataka po ugovoru o djelu i ugovoru o građenju 15.7.2021
Odgovornost za materijalne (faktične) nedostatke ispunjenja obveze je jedno od sredstava pojačanja obveznopravnog odnosa, pa tako i ugovora koja ne prestaje njegovim ispunjenjem, nego se odgovornost za manjkajuće ili neuredno ispunjenje ugovornih obveza produljuje za još određeno vrijeme koje je predviđeno ugovorom ili zakonom. Svako pravo sadrži i zahtjev. Zahtjev je objektivnim pravom propisana ...
Digitalna transformacija uredskog poslovanja 13.7.2021
Na 65. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 1. srpnja 2021. pod točkom 19. usvojena je nova Uredba o uredskom poslovanju1 (dalje u tekstu: Uredba) koja se potpuno transformira na digitalno uredsko poslovanje za sve obveznike primjene uredskog poslovanja.
Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova, kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave 8.7.2021
Autor u članku obrađuje relevantnu noviju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) i praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (dalje: VUS), koja se odnosi na pitanje obrazovnih i stručnih kvalifikacija pružatelja usluge ili izvođača radova, kao uvjeta tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave.
Postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave prema noveli Ovršnog zakona 6.7.2021
Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona ("Narodne novine" br. 131/20.; dalje: ZIDOZ) koji je stupio na snagu 28. studenog 2020. izmijenjen je postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Potpuna primjena tih izmijenjenih odredbi doći do izražaja tek 15. rujna 2021., odnosno stupanjem na snagu Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i n...
Odnos članka 44.a st. 4. Zakona o sudovima i članka 116. st. 2. Ustava 1.7.2021
Iako je odluka Ustavnog suda ovdje,1 dvojbe oko čl. 44a st. 4. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19. - dalje u tekstu Zakon) i njegova dosega u odnosu na ustavnu odredbu čl. 116 st. 2. i dalje su prisutne u pravnoj javnosti. Moje je mišljenje, kada se čita odluka Ustavnog suda, da su dvojbe samo produbljene i da smo ušli u fazu nedorečen...
Zakonodavna regulacija palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 29.6.2021
Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima neizlječivih, uznapredovalih bolesti, putem sprječavanja i ublažavanja patnje pomoću ranog prepoznavanja i besprijekorne prosudbe te liječenja boli i drugih problema - fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih. U Republici Hrvatskoj kao segment ukupnog zdravstva i zdravstvene zaštite palijat...
Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak: Mjesto i način provođenja rasprave za ispravak 24.6.2021
Određivanje mjesta i načina provođenja rasprave za ispravak u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku (na terenu i uz sudjelovanje sudskog vještaka geodetske struke ili u sudnici) pitanje je na koje Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" br. 63/19.) ne daje odgovor. Ono se tiče taktike upravljanja postupkom i kao takvo uvelike ovisno o osobnom pristupu uredujućeg suca. Autor u čla...
Usporedni prikaz instituta uvjetnog otpusta po „starom“ i „novom“ Zakonu o izvršavanju kazne zatvora te praktične dileme 21.6.2021
Institut uvjetnog otpusta u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu uređen je Zakonom o izvršavanju kazne zatvora. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine'' br. 128/1999., 55/2000., 59/2000., 129/2000., 59/2001., 67/2001., 11/2002., 76/2007., 27/2008., 83/2009., 18/2011., 48/2011., 125/2011., 56/2013., 150/2013. i 98/2019.; dalje u tekstu: stari ZIKZ) ovaj institut regulirao je u Glavi XXIV....
Uz Zakon o parničnom postupku: treba li objektivizirati postupak imenovanja/odabira vještaka od strane sudova? 17.6.2021
Imenovanje/odabir vještaka od strane suda se obrazlaže kompetentnošću, kvalitetom rada, odgovornošću i uopće pozitivnim iskustvom koje su prethodno sudci imali sa određenim vještakom, što svakako mogu biti opravdani razlozi, ali što istovremeno ostavlja prostor i za angažiranje i rotaciju stalno istih vještaka i iz nekih drugih razloga. Kako formalna pravila koja obvezuju sudce pri izboru vještaka...
Sudske pristojbe u upravnom sporu 15.6.2021
Upravni spor vrsta je sudskog postupka. Stoga se i u njemu primjenjuje regulacija sudskih pristojbi, uključujući glavne pravne izvore na ovome području: Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, br. 118/18.)1 i Uredbu o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, br. 53/19.)2.
Nenadoknadiva ili teško nadoknadiva šteta u postupcima odgode ovrhe prema Ovršnom zakonu 10.6.2021
Ovrha je kao institut prisilne naplate iznimno tegoban za ovršenika, ali je s druge strane nužan u svakom demokratski uređenom društvu kako bi se ispunila dužna činidba ovrhovoditelju, u slučajevima kad ovršenik istu odbija ispuniti dobrovoljno. U suprotnom, niti jedan vjerovnik ne bi bio siguran da će njegov dug biti podmiren. Za potrebe ovog članka ovršni postupak bismo mogli definirati kao zako...
Postupanje drugostupanjskog suda po odredbi čl. 373.a Zakona o parničnom postupku 8.6.2021
Povodom žalbe protiv prvostupanjske presude, drugostupanjski sud može: 1. odbaciti žalbu kao nepravovremenu, nepotpunu ili kao nedopuštenu; 2. odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku presudu; 3. ukinuti prvostupanjsku presudu i uputiti predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje; 4. (djelomično) ukinuti prvostupanjsku presudu bez potrebe vraćanja; 5. ukinuti prvostupanjsku presu...
Suzbijanje računalnih prijevara povezanih s utajom PDV-a pomoću umjetne inteligencije 1.6.2021
Vijeće Europske unije usvojilo je 18. veljače 2020. zakonodavni set mjera za prijenos i razmjenu podataka o plaćanju, kako bi se poboljšala borba protiv prijevara s PDV-om prilikom elektroničke trgovine. Riječ je o Uredbi Vijeća (EU) 2020/283 od 18. veljače 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje radi suzbijanja prijevara u vezi s PDV-om1
Uz novelu Zakona o pravu na pristup informacijama: snižavanje standarda transparentnosti i otvorenosti javnopravnih tijela koja raspolažu javnim novcem 27.5.2021
U srpnju ove godine - točnije 17. 07. 2021. - istječe rok za implementaciju Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. 06. 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (dalje: OP Direktiva).1 Tim povodom već dosad su nadležna tijela - ponajviše Povjerenik za informiranje - ali i aktivni predstavnici civilnog društva održali nekoliko krugo...
Osvrt na odluku Suda Europske unije u predmetu C-19/20 I.W., R.W. protiv Bank BPH S.A. i mogući učinci na odluku Suda Europske unije u predmetima C-474/20 i C-567/20 (u tzv. slučaju Franak) 25.5.2021
Ovaj rad analizira recentnu odluku Suda Europske unije u predmetu C-19/20 I.W., R.W. protiv Bank BPH S.A. od 29. travnja 2021. godine o učincima Direktive 93/13 o nepoštenim uvjetima o potrošačkim ugovorima na ugovore o kreditu koji su indeksirani u švicarskim francima (CHF). Predmetna odluka je zanimljiva zbog toga što se u trenutku objave ovog rada pred Sudom Europske unije nalaze dva hrvatska p...
Statusna prava izabranih i bivših lokalnih dužnosnika nakon provedenih lokalnih izbora, promjene tijekom trajanja mandata i ovlasti nadležnog pročelnika 20.5.2021
Nakon provedenih lokalnih izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane (u nastavku teksta: izvršni čelnik) te njihove zamjenike, potrebno je u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) regulirati statusna prava i prava s osnova obnašanja dužnosti izvršnog čelnika i njegovog/ih (dalje: njegov) zamjenika te prava izvršnog čelnika i njegovog zamjenik...
Primjena Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 11. srpnja 2007. godine 18.5.2021
Europski postupak za sporove male vrijednosti je primjenjiv na građanske i trgovačke predmete, potraživanja u vrijednosti do 5.000,00 EUR-a, u prekograničnim sporovima stranka u odnosu na potrošače i poduzetnike. Ovakav brz i jeftin postupak u kojem nije nužno zastupanje punomoćnika provodi se na standardnim obrascima. Usmena rasprava u takvim predmetima održava se samo kad nije moguće donijeti od...
Zastara zahtjeva za naknadu ugovorne i izvanugovorne štete 13.5.2021
Zahtjev je objektivnim pravom zajamčena mogućnost da se od drugoga zahtijeva činidba ili propuštanje koji istovremeno znači ostvarenje subjektivnog prava. Zahtjev ne proizlazi iz subjektivnog prava nego iz norme objektivnog prava uz koju se redovito pojavljuje. Zahtjev može zastarjeti, a subjektivno pravo ostaje. Zastara je gubitak zahtjeva zbog neispunjenja sadržaja subjektivnog prava u zakonom o...
Američki model Sudova za drogu (The American Drug Court Model) 11.5.2021
Sudovi za droge (The American Drug Court Model) specijalizirani su programi izvaninstitucionalnog tretmana ovisnika u Sjedinjenim Američkim Državama (dalje: SAD) koji počine lakša kaznena djela kao punoljetne osobe ili maloljetnici koji su tempore criminis djelovali u stanju ovisnosti o alkoholu i drogama.
Zastara iznosa naknade neimovinske štete povišenih temeljem novih orijentacijskih kriterija Vrhovnog suda RH 10.5.2021
U ovom radu bit će govora o zastari nakon povišenja tužbenog zahtjeva koji se odnosi na naknadu neimovinske (odnosno nematerijalne) štete ili o tumačenju zastare kod povišenja tužbenog zahtjeva sukladno novim iznosima naknade neimovinske (i nematerijalne) štete.
Osiguranje života u korist treće osobe 6.5.2021
Ugovor u korist trećeg je onaj ugovor "iz kojeg treća osoba (korisnik, op.a.) neposredno stječe pravo da od jednog ugovaratelja zahtijeva izvršenje određene radnje za sebe, a ovaj mu je obvezan tu radnju izvršiti"13. Treća osoba - korisnik najčešće stječe svoje pravo na osnovu posebne ugovorne odredbe koju, opravdano, teorija i praksa nazivaju - klauzula u korist trećeg. Unošenjem te kl...
Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave u novijoj praksi Državne komisije i Visokoga upravnog suda 4.5.2021
Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda. Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u člancima 283. - 288., donosi odredbe o kriterijima za odabir ponude u postupcima javne nabave.
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 57 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(1289)
Članak s primjerom obrasca(112)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(140)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(641)
3. JAVNE FINANCIJE(76)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(119)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(87)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(34)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(81)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(208)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(14)

Datum

2021(59) 2020(105) 2019(99) 2018(92)
2017(98) 2016(101) 2015(104) 2014(101)
2013(99) 2012(98) 2011(98) 2010(142)
2009(62) 2008(39) 2007(38) 2006(28)
2005(12) 2004(9) 2003(6) 2002(5)
2001(4) 2000(2)

Autori

A B C ĆČ D Đ E FG H I J K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Babić Fras, Juršetić, Vidas(2)
Bagović(46)
Bando(2)
Barjaktar(28)
Bašić(3)
Belamarić, Majić(1)
Belanić(8)
Bilić Paulić(4)
Bodul(18)
Bodul, Grbić(3)
Bodul, Nakić(5)
Bodul, Vuković(1)
Bošković Batarelo(1)
Briški(3)
Brkić-Gverieri(1)
Bukovac Puvača(2)
Bulka(42)
Buljan(3)
Buljanović(3)
Butković(14)
Cindrić(3)
Cvitko Tomić(1)
Čuveljak(59)
Delić(1)
Dominković(3)
Drezga(4)
Dugonjić(2)
Đuras(8)
Đuratović(3)
Erić(1)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović - Penić(1)
Gović Penić(49)
Gracin(1)
Grbac(2)
Grbić(2)
Gruban Jelečević, Kirin(4)
Grubišić Đogić(2)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Hoblaj(1)
Iljazović(2)
Ivanišević Mostovac(1)
Iviš(1)
Jakšić, Petrović(1)
Jelavić(4)
Jelinić(5)
Jelušić(22)
Juršetić, Vidas(2)
Kačer(2)
Kapikul(2)
Katić(2)
Kero, Kapikul(1)
Kimovec(1)
Kin(1)
Koketi(4)
Končić(10)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kozina Barišić(3)
Kudrić(13)
Lerman(3)
Lerman, Šuler(2)
Lisičin(2)
Loboja(28)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maganić(1)
Marčan(1)
Marečić(4)
Maričić(18)
Marić-Ivanović(46)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Marković(8)
Marković, Trgovac(1)
Martinović(2)
Masarić(3)
Matijević(22)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(10)
Mihelčić, Marochini Zrinski(2)
Mijatović(14)
Mijatović, Jurković(1)
Milaković(36)
Milković(8)
Miloš(2)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(42)
Mrle(5)
Mršić(25)
Munivrana Vajda, Ofak(1)
Mustapić(12)
Nakić(17)
Nakić, Bodul, Bodul(1)
Nakić, Ružička(1)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Palić(1)
Pavlović(46)
Peček(41)
Petrović, Jakšić(1)
Pirnat Dragičević, Katić(1)
Plećaš(2)
Raffaelli(17)
Rajko(95)
Rončević(5)
Ružička(7)
Ružićka, Nakić(1)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević(2)
Saračević Moslavac(20)
Sarvan(27)
Seršić(4)
Sessa(1)
Sever(48)
Skorup(2)
Smiljan Pervan(5)
Sobol(1)
Stokić(46)
Struić(14)
Šperanda(1)
Špoljarić(1)
Šprajc(1)
Štajner(2)
Šuler(8)
Tolo(11)
Tomašić(1)
Tomić Ilić(4)
Turkalj(1)
Turkalj, Artuković(2)
Turudić, Pavelin(1)
Turudić, Pavelin, Kapikul(1)
Tuškan(2)
Vajda(25)
Verović(1)
Vidas(4)
Vojković(10)
Vučković(2)
Vukmir(1)
Vuković(4)
Walaszek(7)
Zagrajski, Topić Vuković(1)
Zebić(2)
Zlabnik(1)
Zlatović(56)
Zrilić(23)
Žunić Kovačević, Mihelčić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite