Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 54
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1347)
Naslov Datum
Neka sporna pitanja kod fiducijarnog prijenosa vlasništva, s posebnim osvrtom na obvezu plaćanja zajedničke pričuve 21.1.2021
Stvarnopravno osiguranje tražbine je pojačanje položaja koji vjerovnik ima u obveznom odnosu, osnivanjem stvarnog prava na predmetu osiguranja (određenoj stvari ili s njom izjednačenom entitetu) koje ovlašćuje vjerovnika osigurane tražbine da je namiruje iz vrijednosti predmeta osiguranja, ne bude li ona o dospijeću podmirena.1
Darovanje bez prave predaje 19.1.2021
U ovom članku prikazat ćemo ugovor o darovanju bez prave predaje kod kojeg je ispunjenje darovateljeve obveze vremenski odvojeno od trenutka sklapanja ugovora, odnosno posebnosti koje se na njega odnose uz osvrt na sudsku praksu.
Pravne osobe i njihove odgovorne osobe kao počinitelji kaznenog djela širenja zarazne bolesti 14.1.2021
Epidemija1 (zarazne) bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske proglašena je 11. ožujka 2020.2 Postavlja se pitanje je li opravdano rigoroznije promatrati, tumačiti i primjenjivati kaznene norme u takvim životnim okolnostima. Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako povređuju ili ugrožavaju osobne slobode i prava čovjeka t...
Pojedinačni ispravni postupak u svjetlu novog Zakona o zemljišnim knjigama 12.1.2021
U radu se namjerava prikazati novo uređenje instituta pojedinačnog ispravnog postupka. Posebno će se apostrofirati nova rješenja i naglasiti određena sporna pitanja koja su uočena u praksi. Ono što je uvodno odmah potrebno reći s obzirom novo uređenje jest što se, kao izuzetak od pravila da se na postupke pokrenute prije stupanja na snagu novog ZZK-a primjenjuju odredbe starog ZZK/96-a, u odnosu n...
Sredstva objektivnog (stvarnog) pojačanja ugovorne obveze 5.1.2021
Prava i obveze učesnika u obveznopravnom odnosu točno su fiksirane tako da je svaka strana ovlaštena zahtijevati svoje pravo i svaka je dužna ispuniti svoju obvezu onako kako ona glasi. Pored toga postoje pravni instituti kojima se pozicija jedne strane, u pravilu vjerovnika dodatno i pojačava. Riječ je o sredstvima osobnog i stvarnog pojačanja postojeće obveze, odnosno obveznopravnog odnosa....
Zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i privremeni zamjenik općinskog načelnika i gradonačelnika koji nemaju zamjenika, nakon novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnim izborima 31.12.2020
Hrvatski sabor je na sjednici 15. prosinca 2020. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen 23. prosinca 2020. u „Narodnim novinama“ broj 144/20. (u nastavku teksta: Novela Zakona), a stupio je na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, tj. 24. prosinca 2020., s obzirom na to da je donesen po hitnom postupku, osim čl...
Postupovna jamstva u svjetlu europskog uhidbenog naloga i istražnog zatvora 28.12.2020
Okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu iz 2002.1 (dalje u tekstu: Okvirna odluka o EUN-u) prvi je instrument uzajamnog priznavanja u području kaznenog prava Europske unije (dalje u tekstu: EU) te je stoga instrument za koji postoji najviše iskustva u pogledu pitanja uzajamnog priznavanja pa se smatra ''kamenom temeljcem'' uzajamnog priznavanja u EU. Okvirna odluka o EUN-u predstavl...
Treba li mijenjati sudsku praksu o datumu sudskog raskida ugovora o radu? 22.12.2020
Određivanje dana prestanka ugovora o radu sudskim raskidom prema okolnostima svakog pojedinačnog slučaja dovodi do pravne nesigurnosti na strani radnika (kao slabije ugovorne strane) jer radnik, kada sudski raskid traži poslodavac, sve do donošenja sudske odluke ne zna kada će mu radni odnos prestati, a poslije i taj datum viši sudovi mogu promijeniti na radnikovu štetu.
Jesu li nadolazeće izmjene Zakona o elektroničkim medijima u pogledu odgovornosti pružatelja elektroničkih publikacija u skladu s konvencijskim pravom? 21.12.2020
Judikatura ECHR-a navodi kako država članica uživa „široko polje procjene“ na koji način će određeno pitanje urediti, imajući u vidu činjenicu da nacionalne vlasti najbolje poznaju svoju državu kao i ostale okolnosti od značaja za donošenje konkretnog zakona i da samim tim najbolje može procijeniti koje zakonsko rješenje je najadekvatnije. To je velika prednost koju uživaju nacionalne države, ali ...
Zahtjevi po stupnjevitoj tužbi i poteškoće u ovrsi 18.12.2020
U članku se razmatra slučaj iz aktualne sudske prakse glede zahtjeva radi polaganja računa i naknade štete koji su postavljeni u stupnjevitoj tužbi protiv više tuženika kao suparničara. Ukazuje se na poteškoće koje su nastale nakon dovršenog prvog stadija postupka u kojem je odlučeno o tzv. manifestacijskom zahtjevu donošenjem pravomoćne i ovršne presude po kojoj su tuženici trebali postupiti i do...
Odgovornost države za rad sudaca - aktualna sudska praksa 14.12.2020
Odredba čl. 1045. Zakona o obveznim odnosima1 propisuje da je onaj tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje, dakle predmnijeva se obična nepažnja. Za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odgovara se bez obzira na krivnju. U pravnoj teoriji kao opće pretpostavke odgovornosti za šte...
Izmjena Uredbe o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti 11.12.2020
U Rezoluciji Europskog parlamenta o strategiji jedinstvenog tržišta podržana je potreba za djelovanjem u pogledu sustava svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u Europskoj uniji i apeliralo se na Komisiju da prije 2019. godine uvede i provede izuzeće od svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za proizvodnju kako bi se potaknula konkurentnost sektora generičkih i biosličnih lijekova, ali ne ugrožavajući pritom isklju...
Zadržavanje uhićenika u slučaju postojanja osnova za istražni zatvor 9.12.2020
Prethodni kazneni postupak razdoblje je prikupljanja podataka bitnih za uspješno vođenje procesa radi stvaranja zaključka o postojanju tzv. početne osnovane sumnje1, traženog stupnja vjerojatnosti da je počinjeno kazneno djelo. Osiguranje nazočnosti osumnjičenika za potrebe kaznenog postupka nerijetko je povezano sa uporabom prisile. Ograničavanje prava na osobnu slobodu kao ustavnog pr...
Nove izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 7.12.2020
S obzirom na to da se i nakon novele Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz travnja 2020. godine pojavila potreba za daljnjim izmjenama i dopunama istog Zakona, prvenstveno iz razloga omogućavanja djelotvornog upravljanja krizom u situaciji pandemije/epidemije zarazne bolesti COVID-19 te njenog učinkovitog suzbijanje radi zaštite života i zdravlja ljudi, uslijedila je i najnovija izmjen...
Vođenje poslova podružnice ustanove i ovlaštenja u svezi s radnim odnosima radnika u podružnici ustanove 1.12.2020
Pojam ustanova određen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. st. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje djelatnosti od javnog interesa sukladno posebnom zakonu.1 Zadnjom novelom ZU iz 2019. upra...
Uredba o nasljeđivanju kroz praksu suda Europske unije 26.11.2020
U državama članicama Europske unije je pet godina u primjeni Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju ( u daljnjem tekstu Uredba o nasljeđivanju)1. U tom razdoblju ona se poka...
Pravna pomoć suda, parnične radnje i podnesci stranaka u postupku 25.11.2020
U članku se ukazuje na permanentnu dužnost suda da stranku i ostale sudionike u postupku koji se iz neznanja ne koriste svojim procesnim ovlastima upozori na parnične radnje koje u postupku mogu poduzeti kao i na garancije koje im pruža hrvatski procesni sustav u zaštiti njihovih prava. Građansko parnično procesno pravo određuje uvjete za poduzimanje i osporavanje parničnih radnji, pa je potrebn...
Uređenje rada od kuće u realnom i javnom sektoru u vrijeme izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 23.11.2020
Autorica u članku obrađuje institut rada na izdvojenom mjestu rada u okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID-19, s posebnim naglaskom na uređenje tog instituta u državnim službama i drugim javnim tijelima te u korelaciji s važećim propisima o zaštiti na radu. Kako su to već mnogi autori srodnih članaka objavili, rad od kuće, iako općim propisom o radu predviđen kao mogućnost, do proglašenja...
Institut stečaja lokalne samouprave: odgovor na izazove financijskog upravljanja lokalnom samoupravom izazvane virusom COVID 19? 20.11.2020
Pozitivno stečajno pravo, za sada, isključuje mogućnost provođenja stečaja nad jedincima lokalne samouprave (Stečajni zakon, čl. 3. st. 2.). Čak bi bilo ispravnije istaknuti da, za sada, nikakva konkretna ex post pravna rješenja ne postoje u slučaju da lokalna jedinica postane insolventna. Stoga o institutu stečaja lokalne samouprave treba promišljati kao mogućnosti budući da države, pa i Hrvatska...
Nedovoljna „osjetljivost“ redovnih sudova na potrebu zaštite dostojanstva radnika (ponovno) na udaru kritike Ustavnog suda 16.11.2020
Ustavni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu Ustavni sud) dana 7. listopada 2020. donio je novu odluku kojom je, nakon petnaestogodišnjeg vođenja jednog radnog spora, usvojio ustavnu tužbu i ukinuo presude revizijskog i drugostupanjskog suda i predmet vratio drugostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.
(Ne)nasljedivost tzv. stalnog veza u luci? 13.11.2020
Analizom akata pojedinih županijskih lučkih uprava (dalje: ŽLU) mora se uočiti različito normiranje (ne)nasljeđivanja tzv. stalnog veza. Uglavnom postoje tri kategorije propisivanja (ne)nasljeđivanja stalnog veza a) akti koji dopuštaju nasljeđivanje, b) akti koji ne dopuštaju nasljeđivanje, c) ugovori o vezu koji (ne)dopuštaju nasljeđivanje.
Neke posebnosti upravnih sporova u predmetima zaštite osobnih podataka 11.11.2020
Pravno uređenje zaštite osobnih podataka, koje je u članicama Europske unije na snazi od 25. svibnja 2018., tema je brojnih analiza u novijem razdoblju. U ovome radu razmatramo tek jedan manji dio spomenute materije - ulogu hrvatskoga upravnog sudstva pri implementaciji Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i ...
Posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama 9.11.2020
U ugovornim odnosima između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, u slučaju zakašnjenja dužnika s ispunjenjem novčane obveze, osim zateznih kamata postoji zakonom propisana obveza dužnika na plaćanje posebne paušalne naknade vjerovniku u iznosu od 40 eura u kunskoj protuvrijednosti. Imajući u vidu postojeću sudsku praksu sudova u Republici Hrvatskoj...
Iskustvo gospodarskog subjekta kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti u postupku javne nabave 6.11.2020
Autor u članku obrađuje relevantnu noviju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) i praksu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje: Ministarstvo), koja se odnosi na pitanje referenci odnosno iskustva gospodarskog subjekta iz prije izvršenih ugovora, kao uvjeta sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave.
Nova „važeća (pretežno) sudska praksa“ Vrhovnog suda Republike Hrvatske u kontekstu uzročne veze i neimovinske štete uslijed smrti bliske osobe 4.11.2020
Predmet obrade ovog rada je jedna specifična vrsta neimovinske štete: neimovinska šteta zbog povrede prava osobnosti na duševno zdravlje uslijed smrti bliske osobe u kontekstu uzročne veze i nečega što je Vrhovni sud Republike Hrvatske (dalje: VSRH) nazvao „važeća (pretežno) sudska praksa“2 (podvukao BM).3
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 54 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(1238)
Članak s primjerom obrasca(109)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(134)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(610)
3. JAVNE FINANCIJE(72)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(117)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(86)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(32)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(78)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(204)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(13)

Datum

2021(5) 2020(105) 2019(99) 2018(92)
2017(98) 2016(101) 2015(104) 2014(101)
2013(99) 2012(98) 2011(98) 2010(142)
2009(62) 2008(39) 2007(38) 2006(28)
2005(12) 2004(9) 2003(6) 2002(5)
2001(4) 2000(2)

Autori

A B C ĆČ D Đ E FG H I J K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Babić Fras, Juršetić, Vidas(2)
Bagović(46)
Bando(2)
Barjaktar(28)
Bašić(3)
Belamarić, Majić(1)
Belanić(8)
Bilić Paulić(4)
Bodul(16)
Bodul, Grbić(3)
Bodul, Nakić(5)
Bodul, Vuković(1)
Bošković Batarelo(1)
Briški(3)
Brkić-Gverieri(1)
Bukovac Puvača(2)
Bulka(42)
Buljan(3)
Buljanović(3)
Butković(14)
Cindrić(3)
Cvitko Tomić(1)
Čuveljak(59)
Delić(1)
Dominković(3)
Drezga(4)
Dugonjić(2)
Đuras(8)
Đuratović(2)
Erić(1)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(48)
Gracin(1)
Grbac(2)
Grbić(2)
Gruban Jelečević, Kirin(4)
Grubišić Đogić(2)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Iljazović(2)
Ivanišević Mostovac(1)
Iviš(1)
Jelavić(4)
Jelinić(5)
Jelušić(21)
Juršetić, Vidas(2)
Kačer(2)
Kapikul(1)
Katić(2)
Kimovec(1)
Kin(1)
Koketi(4)
Končić(10)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kozina Barišić(3)
Kudrić(13)
Lerman(3)
Lerman, Šuler(2)
Lisičin(2)
Loboja(25)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maganić(1)
Marečić(2)
Maričić(18)
Marić-Ivanović(45)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Marković(5)
Marković, Trgovac(1)
Masarić(3)
Matijević(20)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(10)
Mihelčić, Marochini Zrinski(2)
Mijatović(13)
Mijatović, Jurković(1)
Milaković(36)
Milković(8)
Miloš(2)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(40)
Mrle(5)
Mršić(25)
Munivrana Vajda, Ofak(1)
Mustapić(12)
Nakić(17)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Pavlović(42)
Peček(41)
Petrović, Jakšić(1)
Pirnat Dragičević, Katić(1)
Plećaš(2)
Raffaelli(17)
Rajko(91)
Rončević(5)
Ružička(7)
Ružićka, Nakić(1)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević(2)
Saračević Moslavac(20)
Sarvan(27)
Seršić(4)
Sessa(1)
Sever(48)
Skorup(2)
Smiljan Pervan(5)
Sobol(1)
Stokić(44)
Struić(14)
Šperanda(1)
Špoljarić(1)
Štajner(2)
Šuler(8)
Tolo(7)
Tomašić(1)
Tomić Ilić(4)
Turkalj(1)
Turkalj, Artuković(2)
Tuškan(2)
Vajda(25)
Vidas(4)
Vojković(10)
Vučković(1)
Vukmir(1)
Vuković(4)
Walaszek(6)
Zagrajski, Topić Vuković(1)
Zebić(2)
Zlabnik(1)
Zlatović(52)
Zrilić(23)
Žunić Kovačević, Mihelčić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite